התנגדות לצוואה הדדית

במאמר זה אנחנו נפרט כמה דרכים אשר בהן ניתן לבצע התנגדות לצוואה הדדית, ועל הבסיס שעל פיו ניתן להגיש את הערעור. בני אדם, אשר שוקלים את כתיבת צוואתם, עשויים שלא להיות מודעים לכוונותיהם לחלוקת עיזבונם לאחר מותם, ניתן לסכל מסיבות שונות, כמפורט להלן. ממש כדאי לכם לקרוא את המאמר הנ"ל מראשית דבריו ועד לסופם, כי כעת נבחן מקרוב את ההיבט של – התנגדות לצוואה הדדית.

התנגדות לצוואה הדדית
התנגדות לצוואה הדדית

מה  בדבר התנגדות לצוואה הדדית של בני המשפחה על פי חוק הירושה?

חקיקה קיימת על מנת לאפשר לבני משפחה מסוימים להגיש התנגדות לצוואה הדדית, בטענה שהיא הותירה את התובע ללא הפרשה מספקת לתחזוקה נאותה, השכלתו או התקדמותו בחיים. על התובע להוכיח כי הצוואה לא נותנת הוראה כאמור, בהתבסס על נסיבותיו בעת הדיון, ומשמעותה בדרך כלל צרכים כספיים.  קטגוריות של אנשים זכאים שעשויים לתבוע הן כלהלן –  בן זוג במותו של המנוח; בן זוג דה פקטו במותו; ילד של נפטר; בן זוג לשעבר; אדם שהיה, בכל עת, תלוי לחלוטין או חלקי במנוח; שהוא נכד של המנוח או שהיה, בכל עת או בכל זמן אחר, בן במשק הבית בו נמנה המנוח; אדם שעמו חי המנוח בקשר אישי קרוב בזמן הפטירה.


מה בעניין התנגדות לצוואה הדדית במקביל להסכמות הדדיות?

ניתן לאכוף חוזה לעריכת צוואות הדדיות, בתנאי שיש ראיות ברורות לכוונה – שאין לבטל את הצוואות; להיכנס ליחסים משפטיים מחייבים. אם צד אחד נפטר והותיר אחריו צוואה המכילה הוראות שאינן עולות בקנה אחד עם ההסכם, הצוואה עדיין פועלת ככתב צוואה תקף, אך המוטבים המיועדים עשויים לדרוש פיצויים בגין הפרת חוזה.


האם התנגדות לצוואה הדדית שוקלת אתגר ליכולת הצוואה?

אכן כן, התנגדות לצוואה הדדית שוקלת אתגר ליכולת הצוואה – אם הוכח, זה משפיע על התוקף המהותי של הצוואה. היכולת לערוך צוואה תקפה מחייבת את המוריש כלהלן – להיות מודע והעריך את המשמעות של פעולת עריכת צוואה וקיום צוואה; להיות מודע, באופן כללי, לאופי, היקף ושווי, של נכסיו והתחייבויותיו; היו מודעים לאותם בני משפחה, חברים ומכרים אחרים שדאגתם להם ואשר ניתן לחשוב באופן סביר שיש להם תביעה על השפע שלו; הבסיס, ומהותן של התביעות; להעריך ולהבחין בין חוזקות התביעות; לא לסבול מהפרעה מתערבת של הנפש: "ששום הפרעה בנפש לא תרעיל את חיבתו, תעוות את תחושת הזכות שלו, או תמנע את מימוש היכולות הטבעיות שלו – ששום אשליה מטורפת לא תשפיע על רצונו בסילוקו. את רכושו ולהביא לסילוקו אשר אילו נפצע הנפש לא היה נעשה. צוואה שנערכה כאשר המנוח חסר כושר תוכרז בטלה, ואז תחול הצוואה התקינה המידית, או בהעדר צוואה תקפה קודמת, העיזבון יעבור לעירבון.


האם תוגש התנגדות לצוואה הדדית כביטול אוטומטי של הצוואה בנישואין?

ברור שתוגש התנגדות לצוואה הדדית כביטול אוטומטי של צוואה בנישואין – לפי חוק הירושה צוואה מתבטלת על ידי נישואי מוריש. החריגים הם כלעיל –  צוואה שנעשתה בהתחשב בנישואין מסוימים, בין אם הרהור זה בא לידי ביטוי בצוואה ובין אם לאו, אינה מתבטלת על ידי קיום הנישואין הנוגעים בדבר; צוואה שמתבטאת לעריכת נישואין בדרך כלל אינה מתבטלת על ידי קיום נישואין של המוריש. צוואה שנעשתה מתוך כוונה לנישואין יכולה להיות מותנית בקיום הנישואין, או לא להתנות.


האם התנגדות לצוואה הדדית תיושם בשל ידע ואישור של התוכן?

מן הסתם, התנגדות לצוואה הדדית תיושם בשל ידע ואישור של התוכן – אם קיימות נסיבות המעוררות את חשדו של בית המשפט (למשל אם הצוואה חסרת משמעות, או המוריש היה עיוור, אנאלפבית או בור, או אם הצוואה נחתמה על ידי אדם אחר בהוראת המוריש או ערכה על ידי נהנה) על המבקש להמציא את הצוואה להסיר את החשד ולהוכיח בחיוב כי המוריש ידע ואישר את תוכן הצוואה. עניינים אלו מגיעים לתוקף מהותי.


האם התנגדות לצוואה הדדית הגיונית שהמסמכים לא פורמליים?

בלי כל ספק התנגדות לצוואה הדדית הגיונית שהמסמכים לא פורמליים – מסמך (לרבות מסמך אלקטרוני) שאינו תואם את הדרישות הפורמאליות של צוואה לגבי קיום צוואה , אבל המתיימר לציין את כוונות הצוואה של אדם, ניתן להכריז כצוואה תקפה, אם שוכנע בית המשפט שהאדם התכוון לכך שיגבש את צוואתו, או שינוי בצוואתו או ביטול מלא או חלקי של הצוואה.


האם תהיה התנגדות לצוואה הדדית בגין הונאה או  בגין השפעה מיותרת?

לא קיים כל עוררין על כך שתהיה התנגדות לצוואה הדדית בגין הונאה או בגין השפעה מיותרת – בצוואה, השפעה בלתי הוגנת דורשת הוכחה שהלחץ "הופעל (היה כזה) שגבר על הרצון מבלי לשכנע את פסק הדין" כך שהצוואה שהופקה לא הייתה של שחקן חופשי. אם מוכחת השפעה בלתי ראויה הצוואה מוכרזת בטלה ומבוטלת, כמו במקרים של חוסר יכולת עדות. הונאה – כאשר החתימה על הצוואה אינה של המוריש. אם הוכח, הצוואה תוכרז בטלה ומבוטלת.


על פי איזה היבטים?

קביעת צוואה תלויה כיצד, על ידי מי, ובאילו נכסים מוחזקים בעת המוות. מבחינה מעשית, להוראות בצוואה תהיה תוקף רק אם הנכסים המוחזקים במוות, או במועד השלמת ניהול העיזבון, הם בצורה, כמות או בעלות המאפשרים את ההוראות העוסקות בהם בצוואה. ייכנסו לתוקף. תנאי הצוואה יכולים להיכשל כאשר הנכסים אינם מוחזקים, או מוחזקים בנאמנות, או בשמות משותפים, או על ידי גורם אחר, או כאשר תביעות בעיזבון צורכות את הנכסים. התחייבויות – אם מוגשות תביעות נגד העיזבון שלכם לצמצום העיזבון הזמין שלכם, זה עלול להביס את כוונות הרצון שלכם. זה כולל הליכים משפטיים יקרים המתעוררים לאחר פטירתכם. נאמנויות – אם אתם הנאמנים ולא מוטבים, הצוואה שלכם לא יכולה להעביר את הריבית המועילה. אם אתם הנהנים של נאמנות לפי שיקול דעת, כל הזכאות נתונה לשיקול דעתו של הנאמן. רכוש משותף – עובר בשאיר לבעלים המשותפים האחרים מכוח החוק. זה לא מהווה חלק מהעיזבון שלכם וגם לרצון שלכם לא יכולה להיות השפעה ביחס אליו. כלי רכב תאגידיים – בעלות על מניות בחברה אינה מעניקה לבעל המניות (או לדירקטור) עניין מועיל בנכסי החברה. מתנה מרצון של נכסי החברה אינה יעילה. הצוואה שלכם יכולה למנות מנהל מנכ"ל במקומכם, אם כללי החברה מאפשרים זאת. ניתן להעביר מניות בצוואה, בכפוף לזכויות סירוב ראשון או להסכמי בעלי מניות.


מה הקשר בין אינטרסנטיות לבין התנגדות לצוואה הדדית?

אם מוטב יפטר את המוריש ולא יצוין שם מוטב חלופי, העיזבון יכול לעבור כעיזבון, או כריתה חלקית. החקיקה מציינת מי יירש, וייתכן שלא יהיו אנשים המיועדים. זה חל במיוחד על מתנה שארית, הדורשת ניסוח קפדני. צוואה צריכה תמיד לקחת בחשבון עמדות חלופיות, בהתאם לשאלה אם נפטרת או נשארת עם מוטבים.


לסיכום

הדרכים שתוארו במאמר זה, בהן ניתן לערער על צוואה עולות מעת לעת במהלך ניהול עיזבונות נפטרים, ויש לזכור אותן כאשר בוחנים את יעילותה של צוואה לאחר פטירתכם. מסיבה זאת, בעוד שבוחנים עריכת צוואה וקיום צוואה, יש לקבל ייעוץ של עורכי הדין המומחים והמנוסים בעניינים אלו שלנו. ועל כן, מומלץ שתצרו קשר מידי עם צוות עורכי הדין שלנו משום שאנו מתמחים בתחום התנגדות לצוואה הדדית.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: