החוק במדינת ישראל קובע, כי על אדם המעוניין לקיים צוואת נפטר, להגיש בקשה המכונה "בקשה לקיום צוואה". מרגע הגשת בקשה זו, נפתח פרק זמן בן 14 ימים המאפשר להגיש בקשת התנגדות לצוואה, לכל החפץ בכך. החוק מורה כי "הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום… ויקבע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות; כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה תוך הזמן שנקבע "(סעיף 67 לחוק הירושה).

ככלל, קיימות מספר עילות בגינן ניתן להגיש את בקשת ההתנגדות לצוואה. אחת העילות האלה מכונה " השפעה בלתי הוגנת", כשהכוונה היא השפעה על המצווה והחלטתו כיצד ולמי לחלק את רכושו.

סבורים כי במקרה שלכם המצווה היה נתון תחת השפעה בלתי הוגנת? מלאו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם:

מהי השפעה בלתי הוגנת?

השפעה בלתי הוגנת מתקיימת במצב בו לאדם לא ניתנה אפשרות להביע את רצונו האמיתי והמוחלט. זאת, מפאת נסיבות חיצוניות אשר מנעו ממנו לממש את רצונו, החל מתלות פיזית אשר מקשה עליו להפעיל שיקול דעת, דרך תלות נפשית אשר גורמת לשינוי מחשבתו המקורית וכלה בתלות שכלית אשר משפיעה עליו בעת קבלת החלטותיו.

מתי ההשפעה נחשבת בלתי הוגנת?

"הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה" (סעיף 30(א) לחוק הירושה). כאמור, צוואת נפטר בטלה אם היא נכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת. ההשפעה נחשבת בלתי הוגנת, כאשר מצבו המנטלי והפיזי של המצווה לא אפשר לו להבחין כי הוא מושפע בעת כתיבת הצוואה. על כן, מצב זה לא התיר למצווה להפעיל את שיקול  הדעת הנקי, הדרוש בעת כתיבת מסמך גורלי זה.

יחסי תלות בין המצווה לנהנה

צוואה תיפסל באם יתברר כי נערכה עקב לחץ של נהנה על המצווה, באופן שממחיש כי הצוואה לא שיקפה את רצון המצווה. מקור לחץ זה הנו יחסי תלות בין המצווה לנהנה, בהם המצווה היה תלוי לחלוטין בנהנה. התלות הנ"ל היא זו שגרמה למצווה לכתוב את אשר כתב בצוואתו, והיא זו המהווה עילה לפסילתה.

הלכת מרום

בפרשת רינה מרום, קבע בית המשפט העליון ארבע אמות מידה, באמצעותן ניתן לקבוע אם התקיימה תלות של המצווה בעת כתיבת הצוואה, שעונה להגדרת 'השפעה בלתי הוגנת':

  1. מבחן תלות ועצמאות – בדיקת עצמאותו של המצווה בעת כתיבת הצוואה, הן באופן פיזי והן באופן שכלי הכרתי.
  2. מבחן תלות וסיוע – אם המצווה נזקק לסיוע שהוענק לו ע"י הנהנה, יש לבדוק אם הקשר ביניהם התבסס על סיוע הנהנה.
  3. מבחן הקשרים עם אחרים – יש לבדוק אם הנהנה היה האדם היחיד עמו המצווה היה בקשר. תלות הנהנה במצווה משתקפת בהיקף הקשרים עם אנשים נוספים.
  4. מבחן נסיבות עריכת הצוואה – בדיקת מעורבות הנהנה בעת עריכת הצוואה. מעורבות זו עשויה לתמוך בטענה כי התקיימה השפעה בלתי הוגנת, הגם שאין ביכולתה להביא לידי פסילת הצוואה.

טוענים להשפעה בלתי הוגנת? היוועצו עם עורך דין

אם אתם יורשים עתידיים החושדים או טוענים להשפעה בלתי הוגנת על המצווה, כך שהצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי והשלם, היוועצו עם עורך דין בעל ניסיון בהגשת התנגדויות לצוואה. יחד, תגובשנה הטענות הרלוונטיות שיועלו בפני בית המשפט, בניסיון להביא לביטולה של הצוואה.