צוואה הנה קובץ ההוראות שהשאיר אחריו נפטר, בנוגע לרכושו וענייניו. יש אנשים אשר מעוניינים לבטל צוואת נפטר, כל אחד מסיבותיו הוא. על המעוניינים בביטול הצוואה להגיש כתב התנגדות לצוואה, המפרט ומנמק את סיבת הגשת התנגדות זו. חשוב לדעת: את הבקשה יש להגיש בתוך שבועיים ימים ממועד הגשת בקשת צו הירושה, כפי שמפרט בסעיף 67 לחוק הירושה: "הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום, יודיע על כך הרשם לענייני ירושה ברבים ויקבע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות".

מעוניינים להתנגד לצוואה בעקבות מעורבות לכאורה של אדם אחר בה? מלאו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם:

ככלל, כל אדם המעוניין בכך יכול להגיש כתב התנגדות, כפי שנכתב בסעיף הנ"ל: "כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה תוך הזמן שנקבע". אחת התואנות המרכזיות מפאתן ניתן לגרום לביטול צוואה הנה מעורבות נהנה בכתיבת צוואה.

מתי נחשב שיש מעורבות בכתיבת הצוואה?

החוק במדינת ישראל קובע כי בתנאים מסוימים, התערבות בכתיבת צוואה עלולה לגרום לפסילתה, כאמור: "הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה – בטלה" (סעיף 35 לחוק הירושה). חוק הירושה מסביר למעשה, כי צוואה שנכתבה מרצון חופשי היא כזו שעונה על הקריטריונים הבאים:

אי עמידה באחד מן הקריטריונים הללו מלמדת כי ישנה מעורבות בכתיבת הצוואה, ולפיכך קיימת עילה לביטולה. יש לציין, כי נהנה שקשור לאחד העדים בקשר משפחתי שאינו עונה להגדרת בן זוג (כדוגמת: צאצא) אינו מהווה עילה לביטול הצוואה.

מה דינו של נהנה שהיה מעורב בצוואה?

כאמור, ישנם מצבים בהם ייתכן שהתערבות הנהנה ולעתים אף נוכחותו, עלולים להוות עילה לביטול הצוואה. ביטול הצוואה עתיד לגרום לחלוקת רכוש הנפטר באופן חדש, בהתאם לחוק הירושה הנהוג במדינת ישראל, ובשונה (כפי הנראה) מהוראות הנפטר. כפועל יוצא מכך, נהנה שנמצא מעורב בצוואה עתיד לקבל חלק שונה מהחלק שנכתב בצוואה המקורית. במקרים בהם חלק הנהנה המעורב בכתיבת הצוואה מצוין בה ב'הוראה מזכה' בלבד, ניתן לבטל הוראה זו, ולקיים את האמור בשאר הצוואה (בהתאם לסעיף 37 לחוק הירושה).

הנהנה נכח במשרד עורכי דין בזמן עריכת הצוואה

נוכחות נהנה במשרד עורכי דין בעת עריכת הצוואה, אינה נכנסת בהכרח תחת הגדרת 'מעורבות בכתיבת צוואה'. הוא הדין אף אם הנהנה הסיע את כותב הצוואה למשרד עורך הדין, בחר את עורך הדין המסייע בכתיבת הצוואה, ואף שילם את שכרו או קיים שיחה בנוגע לצוואה עם אותו עורך דין. לפיכך, על בית המשפט לבחון כל מקרה לגופו ולהכריע אם נוכחות הנהנה במשרדו של עורך הדין בשעת עריכת הצוואה מהווה עילה לפסילת הצוואה (כפי שנפסק ב-ע"א 526/85) או לא (כפי שנפסק ב-ע"א 760/86).

טוענים כי התקיימה מעורבות בעריכת צוואה? פנו למשרד עו"ד

אם לדעתכם הצוואה אינו משקפת את רצונו האמיתי של המצווה, וזאת בשל מעורבות של אדם אחר בכתיבת הצוואה, ניתן לפנות למשרד עורכי דין העוסק בתחום הצוואה והירושה כדי לבדוק כיצד ניתן לבסס את טענותיכם ולהגיש את ההתנגדות לצו קיום הצוואה.