צוואה הדדית דוגמא

כשבוחנים את נושא הצוואות לעומק, אפשר לראות שלא קיים סוג אחד בלבד של צוואה. בעצם, קיימים חמישה סוגים של צוואות, בעוד הסוג הראשון הוא צוואה בעל פה, הסוג השני הוא צוואה בפני רשות, הסוג השלישי הוא צוואה בכתב היד, הסוג הרביעי הוא צוואה בעדים והסוג החמישי הוא צוואה הדדית. במאמר זה נעסוק בצוואה מהסוג החמישי – צוואה הדדית, ונספק הסבר אודותיה. על כן פשוט תמשיכו לקרוא, כי כעת נדון על – צוואה הדדית דוגמא.

צוואה הדדית דוגמא
צוואה הדדית דוגמא

האם צוואה הדדית דוגמא מומלצת ולמה?

בצוואה הדדית אפשר להסדיר את העברת הרכוש לאחר פטירת שני בני הזוג למי שסוכם בין שניהם. הדבר בא למנוע מאבקי ירושה בין צאצאיהם של בני הזוג, כמו לדוגמה – ולמי מבני הזוג ילדים מקשר קודם, או כאשר אחד מבני הזוג מבקש להוריש את הרכוש שקיבל ליורש אחר מכפי שסוכם. צוואה הדדית דוגמא, אם כן, מאפשרת לבני הזוג להסכים על היורשים שיזכו ברכוש לאחר פטירת שניהם, ומגבילה את בן הזוג שנותר בחיים לשנות את רצון הצדדים.


מה היא בכלל צוואה הדדית דוגמא?

צוואה הדדית דוגמא נערכת בדרך כלל באמצעות בני זוג בפני עורך דין לצוואה ואשר ההסדרים ו/או התנאים אשר נקבעים בהן יוצרים אינטרס הסתמכות והדדיות בין עורכי הצוואות. מקרה קלאסי של צוואה הדדית דוגמא להמחשה הינו צוואה אשר עורכים בני זוג ואשר במסגרתה כל אחד מהם בנפרד קובע, כי לאחר לכתו יירש בן הזוג האחר את נכסי עזבונו בשלמות ואם בן הזוג האחר לא יהיה בחיים בעת פטירת בן הזוג המצווה, הרי כי אז ילדיהם המשותפים יירשו את נכסי העיזבון בחלקים שווים ביניהם.

.

מה הוא לשון החוק של צוואה הדדית דוגמא?

בשנת 2005 תיקנה הכנסת את חוק הירושה וקבעה בסעיף 8 א' לחוק, כי בני זוג רשאים לכתוב צוואה הדדית דוגמא, מתוך הסתמכות של צד אחד על צוואתו של הצד השני, אם בשתי צוואות נפרדות ואם בצוואה אחד משותפת. וזהו לשון החוק "בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות
להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד. לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה: בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים –  לאחר מות אחד מבני הזוג  – כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה  –ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש".  כהגנה על רצון בן הזוג שנפטר ראשון, נקבע בחוק כי שינוי היורשים או ביטול צוואה הדדית יהיו מוגבלים בתנאים הקבועים בחוק, כך שבן הזוג שנותר בחיים לא יוכל לבטל את צוואתו, אלא בהתאם לתנאים אלו. כמו למשל – בן הזוג שנותר בחיים יכול לבטל את הצוואה ההדדית, אם הסתלק מחלקו בעיזבון של בן הזוג שנפטר; במקרה שהעיזבון כבר חולק, בן הזוג שנותר בחיים צריך להחזיר את כל מה שירש על פי הצוואה ההדדית. במקרה שבו שני בני הזוג עודם בחיים, ואחד מהם רוצה לבטל צוואה הדדית דוגמא שערכו בניהם, עליו לשלוח מכתב לבן הזוג השני שבו הוא מודיע על ביטול צוואתו, וכתוצאה מכך בטלה הצוואה הדדית.


מה משמעותי לדעת?

צוואה הדדית דוגמא היא צוואה הנערכת במשותף באמצעות שני בני זוג ושבה הם מורים על  אופן חלוקת רכושם המשותף. בשלב ראשון עם פטירת בן הזוג האחד, ובשלב שני לאחר פטירת המצווה השני או במות שניהם יחד. מאז שנת 2005, חוק הירושה מתייחס באופן ספציפי לצוואות הדדיות הזה במסגרת סעיף 8א'. סעיף 8א' לחוק הירושה מתיר לערוך צוואות הדדיות . צוואה הדדית יכולה להיערך במסמך אחד או בשני מסמכים נפרדים. בנוסף לכך, חוק הירושה קובע מספר כללים ספציפיים לגבי ביטולה של הצוואה הדדית המושפעים מהיבטים כמו לדוגמה – האם שני בני הזוג בחיים בעת ביטול הצוואה, איך בוצע ביטול הצוואה, האם הביטול התבקש לאחר פטירת בן הזוג הראשון, האם העיזבון חולק או טרם חולק וכיוצא בכך.


מה בדבר ביטול צוואה הדדית דוגמא?

על פי דיני הירושה, רשאי כל אדם הכותב צוואה רגילה לבטל אותה בכל רגע נתון. כמו כן, החוק קובע כי אם קיימת צוואה, הוראה השוללת או מגבילה את זכותו של המצווה לשנות את הצוואה, הוראה זו בטלה. ברם, כאשר עסקינן אודות צוואה הדדית דוגמא, ישנו קושי מסוים באפשרות לבטל את הצוואה, מכיוון שהאלמנט המרכזי בה הוא עקרון ההסתמכות ההדדית.   משום כך, קובע חוק הירושה הסדר מיוחד לביטול צוואה הדדית דוגמא. כאשר שני בני הזוג בחיים, אין כל הגבלה על ביטול הצוואה ודי בשליחת הודעה בכתב על ביטול הצוואה. אולם, כאשר אחד מבני הזוג נפטר, מבחין החוק בין שני מצבים –  כאשר עוד לא חולק עזבונו של הנפטר – אז, בן הזוג אשר נותר בחיים ומבקש את ביטול הצוואה, יסתלק מכל חלק בעיזבון, אותו היה אמור לקבל על פי הצוואה. בתום חלוקת העיזבון – כי אז, בן הזוג אשר נותר בחיים ומבקש את ביטול הצוואה, ישיב את הרכוש שירש ואם לא ניתן להשיבו בעין, ישיב את שוויו של הרכוש.   צוואה שנערכה לאחר הצוואה ההדדית, צוואה מאוחרת לצוואה הדדית שלא בוטלה כפי הנדרש בכתב, ובהתאם לקבוע בחוק, לא תקפה ולא תקוים. בהתאם לסעיף 8 (א) (ב) לחוק הירושה שנחקק בשנת 1965, כאשר שני בני הזוג בחיים, אם אחד מבני הזוג רוצה לבטל צוואה הדדית דוגמא הוא מוכרח לעשות זאת על ידי הודעה בכתב. אם אחד מבני הזוג מחליט לכתוב צוואה לאחר כתיבת צוואה הדדית דוגמא הוא ייאלץ למסור הודעה בכתב לבן הזוג השני על ביטול הצוואה ההדדית שנערכה.


לסיכום

לעתים קרובות ניתן לכתוב צוואה בחיפזון וללא מחשבה רבה. אם תבחרו לכתוב צוואה בעצמכם, אתם יכולים בקלות להתעלם מחוקי המדינה הנדרשים כדי להפוך צוואה לחוקית. תזכרו, למרות שהם נראים פשוטים, השפה לכאורה הכרחית, בעלת ערך ותלויה בנסיבות הספציפיות שלכם. כמו כן, אתם יכולים בטעות לקרוא למנהל השגוי, להשאיר נכסים בחוץ, או לא למנות אפוטרופוס לילדים שלכם. זה הזמן לגייס אותנו, אנו עורכי דין שבקיאים בהכנת צוואות ומכירים את כל המורכבות שבעניין ומבטיחים לכם שהכול יטופל כראוי. תצרו אתנו עכשיו קשר,  כיוון שאנחנו מתמחים בתחום של צוואה הדדית דוגמא.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות וללא התחייבות התקשרו:

לשיחה ראשונית ללא עלות וללא התחייבות התקשרו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: