צו קיום צוואה

על מנת שצוואה תיכנס לתוקף, על מי שרשום בצוואה להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה המכונה בקשה של צו קיום צוואה. המייצג של מבקש נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד. מבקש שאינו מיוצג רשאי להגיש את הבקשה גם באופן ידני. הבקשה של צו קיום צוואה כרוכה בתשלום שתי אגרות. אם האדם שנפטר לא כתב צוואה או שהצוואה לא התייחסה לכל העיזבון , יש להגיש בקשה לצו קיום ירושה.

צו קיום צוואה
צו קיום צוואה

איזה מסמכים נדרשים בשביל צו קיום צוואה?

ואלו הם המסמכים הנדרשים בשביל קיום צו קיום צוואה  – במידה ואחד מן הזכאים, על פי הצוואה, מוותר על חלקו בעיזבון, עליו לצרף העתק של תצהיר הסתלקות חתום באמצעות המסתלק ומאומת כדין על ידי עורך דין. יש להגיש צוואה מקורית. אישור על תשלום אגרה ודמי פרסום.  אישור על משלוח הודעה בעניין של הגשת הבקשה בדואר רשום לזכאים על פי הצוואה או אישור על כך שהמבקשים הודיעו באופן אישי לזכאים על פי הצוואה. באם אין בנמצא צוואה מקורית, צריך להגיש בקשה להוכחת הצוואה בהעתק ולשלם בגינה אגרת כל בקשה אחרת. את הבקשה לשם ההוכחה של הצוואה בהעתק אפשר להגיש על ידי הרשם לענייני ירושות. כמו כן, יש להגיש ייפוי כוח, אם המבקש מיוצג באמצעות עורך דין. בעוד שהמצווה הינו בעל תעודת זהות ישראלית אין צורך לצרף תעודת פטירה. באם המצווה נפטר בחו"ל והוא בעל תעודת זהות ישראלית, חייבים לעדכן את דבר הפטירה במרשם האוכלוסין של מדינת ישראל לפני הגשת הבקשה. ככל שהמצווה איננו בעל תעודת זהות ישראלית, צריך להמציא תעודת פטירה מאומתת כדין. אם לא ניתן להמציא תעודת פטירה יש להגיש בקשה להוכחת מוות בדרך אחרת. ולסיום, יש לצרף תעודת פטירה או הוכחת מוות של הזכאים על פי הצוואה שנפטרו לפני המוריש או אחריו.


מי רשאי להגיש צו קיום צוואה?

על מנת לקבל צו קיום צוואה צריך להגיש בקשה מסודרת ללשכת הרשם לענייני ירושות, את הבקשה מגישים ללשכה בהתאם למקום מגוריו של המצווה. את הבקשה לצו קיום צוואה מוכרחים להגיש מי מבין היורשים שמוזכר בצוואה שהותיר אחריו המוריש, אבל החוק מאפשר גם לכל אדם אחר שיש לו עניין בקיום הצוואה להגיש את בקשת צו קיום צוואה. כמו כן, המטרה של התהליך להוצאת צו קיום צוואה הינה לקבל בסוף ההליך הנדרש את הצו, הצו מאשר את נוסח הצוואה שהותיר המנוח, ואז מתן הצו מקנה לצוואה תוקף של פסק דין. את בקשת צו קיום צוואה מומלץ להגיש באמצעות עורך דין ירושות וצוואות המתמחה בכך, חרף העובדה שאפשר להגיש את הבקשה לבד. עורך דין מקצועי יכין בקשה מסודרת, ידאג לצרף את כל המסמכים הנדרשים, ישלח הודעות ליורשים וכיוצא בכך. בנוסף לכך, לאחר הגשת בקשת צו קיום צוואה, הרשם לענייני ירושה צריך לפרסם בעיתון יומי וברשומות את הבקשה למתן צו קיום צוואה, ואם אין התנגדויות הרשם לענייני ירושה יחתום של הצו.


מה זה בכלל צו קיום צוואה?

בקשת צו קיום צוואה תוגש בשביל מימוש נכסיו של אדם שהלך לעולמו והותיר אחריו צוואה, הווה אומר – על מנת לחלק את עיזבונו של נפטר על פי צוואה שהותיר אחריו יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה.  בקשת קבלת צו קיום צוואה, כרוכה בתשלום אגרה ויש לצרף אליה את כל המסמכים הדרושים על פי החוק, כמו למשל – צוואה מקורית, תעודת פטירה ואישור בכתב חתום על ידי כל היורשים, כי ידוע להם כי הוגשה בקשה לקבלת צו קיום צוואה. כמו גם, אפשרי לשלוח הודעות ליורשים על דבר הגשת הבקשה ולצרף אישור על משלוח הודעות אלו לבקשה.


איך מגישים את הבקשה אונליין?

וככה מגישים בקשה של צו קיום צוואה אונליין – כמו בקשה לצו ירושה,  גם בקשה לצו קיום צוואה אפשרי להגיש בקשה בקלות יחסית באופן מקוון לרשם לענייני ירושה וגם במקרה זה תוענק הנחה של חמישה עשר אחוזים מגובה האגרה. הגשה מקוונת של בקשת צו קיום צוואה נעשית על ידי מילוי פרטיו של הנפטר, פרטי מבקש הבקשה ופרטי יתר היורשים על פי הצוואה על גבי טופס מקוון. לטופס המקוון של בקשת צו קיום צוואה צריך לצרף מסמכים סרוקים, כמו למשל – צוואת המוריש, תעודת פטירה של המוריש, תעודת פטירה של כל יורש אחר שנפטר ורישיון רכב .  היה ומי מבין היורשים יבקש לוותר על חלקו בעיזבון, יהיה על מבקש הבקשה לצרף גם תצהיר של אותו יורש לפיו הוא מבקש לוותר על חלקו ולהסתלק מהעיזבון. על תצהיר ההסתלקות כאמור להיחתם מול עורך דין אשר יאמת את זהות החותם. בגוף טופס הבקשה יהיה על מבקש הבקשה להצהיר כי הוא יידע את יתר היורשים אודות הגשת הבקשה.  לאחר מילוי הטופס המקוון של בקשה של צו קיום צוואה וצירוף המסמכים הרלבנטיים, על מבקש הבקשה לשמור ולהדפיס את הטופס ולחתום על מול עורך דין שיאמת את זהות החותם. את הטופס החתום והמאומת יש לסרוק ולצרף לבקשה המקוונת. בסיום צירוף הטופס החתום יש לשלם אגרה בגין הגשת בקשה לצו קיום צוואה וכן אגרה בגין פרסום בקשה לצו קיום צוואה בעיתון יומי. בקבלת אישור אודות תשלום האגרות מסתיים הליך הגשת בקשה לצו קיום צוואה.


האם צריך צו קיום צוואה כי הצוואה כשלעצמה לא מספיקה?

בפטירת אדם זכאים יורשיו לרשת את נכסיו. במצב זה מבחינים בשני מצבים, כלעיל – המצב הראשון – כאשר אדם נפטר מבלי שהותיר צוואה בה הורה כיצד ברצונו שיחולקו נכסיו לאחר מותו, קובע חוק הירושה כיצד לחלק את אותם נכסים. המצב השני הוא כאשר הנפטר הורה במהלך חייו, איך ברצונו שיחולקו נכסיו לאחר מותו, ובמילים אחרות – הותיר צוואה. מקום בו הותיר הנפטר אחריו צוואה – אין די בה, ויש צורך לפעול למתן תוקף, לצורך מימוש הצוואה. אם תרצו לממש את הוראות הצוואה ולחלק את הרכוש בין היורשים על פי הוראות הצוואה, עליכם להוציא צו קיום צוואה מאת הרשם לענייני ירושות. צו קיום צוואה למעשה מצהיר על תוקפה של הצוואה ונכונותה. מכיוון שכך אי אפשר למכור נכס, להעביר כספים מחשבון הבנק או לעשות כל פעולה שהיא ברכוש המנוח, מבלי שצו קיום צוואה יהיה בידיכם. על פי דיני ירושה, מי שיכול לבקש צו קיום צוואה הם היורשים או מי שטוענים להיות היורשים ויש להם עניין במימוש צוואה. בעניין זה יש נטייה לבית המשפט לאפשר גם לכל מי שמעוניין בדבר, למשל נושה של יורש – להגיש בקשה שכזאת.


לסיכום

ממש לא חייבים להיות גאונים גדולים בעולם המשפט על מנת להגיש ללשכת הרשם לענייני ירושה בקשה אונליין להוצאת צו קיום צוואה. ניתן להגיש אותה על ידי הגעה באופן פיסי ללשכת הרשם ולא דרך האינטרנט. ברם, מדובר בתהליך שבאופן יחסי די ממושך, ותצטרכו להתמודד אל מול המון ביורוקרטיה ומשרדי ממשלה, ולא כולם "בורכו" בעודף זמן או הרצון בכלל להתמודד עם כל הביורוקרטיה הזאת, או עם מושגים משפטיים שבוודאי יהיו זרים לכם. על כן, תצרו קשר עם המשרד שלנו, כי אנו מומחים בכל מה שסובב סביב צו קיום צוואה.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: