ENGAGEMENTכאשר אחד מבני הזוג מחליט לשים קץ לחיי הנישואין, יתכן והדרך לגירושין תהא ארוכה, ממושכת ורצופת מכשולים ומאבקים משפטיים ,תוך התדיינות בבית המשפט והתנצחות בלתי פוסקת של הצדדים האחד נגד רעהו.

אפשרות אחרת להתגרש הינה באמצעות הסכם גירושין בהסכמה אליו מגיעים הצדדים בדרכי נועם, בין מכוח תביעה שקדמה לכך, ובין ללא הליכים ותביעות קודמות, כאשר מלכתחילה ביקשו הצדדים להסדיר את כל המחלוקות ביניהם במסגרת הסכם. התכלית העומדת בבסיס אישור הסכם נועדה לעודד פתרון סכסוכים במשפחה בדרך של הסכמה.

הדרך לסיים את מערכת הנישואין היא באמצעות הסכם גירושין כולל, אשר בו מסדירים הצדדים את כלל המחלוקות, ומגיעים להסכמות בענייני הרכוש, המזונות, המשמורת והסדרי הראייה. דרך זו מורידה את מפלס המתח בין הצדדים אשר יושבים סביב אותו שולחן ומהווה תחליף לאולמות בית המשפט, כאשר גורלם בהכרעת המחלוקות ביניהם נמצא בידיהם, תחת הכרעתו של בית המשפט.

בסופו של יום, ולאחר הגעה להסכמות, ידרשו הצדדים להתייצב בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני לצורך אישור ההסכם ומתן תוקף מחייב של פסק דין.

בבואו לאשר את הסכם הגירושין נדרש בית המשפט לבחון אותו, לוודא כי שני הצדדים הבינו את תוכנו, משמעותו, השלכותיו וכי ההסכם נעשה מרצונם החופשי של הצדדים ללא לחץ ו/או כפייה. נוכחות הצדדים בביהמ"ש במעמד החתימה על ההסכם הנה חובה!!!

עיקרון מנחה הניצב אל מול עיני בית המשפט בבואו לאשר הסכם בין הצדדים הוא עיקרון טובת הילד. בשלב זה נוטל על עצמו בית המשפט את האחריות על הקטין והדאגה לצרכיו וזכויותיו. משמעות הדבר היא, כי כל הסכמה בין ההורים אשר אינה מתיישבת עם עיקרון טובת הילד לא תאושר על ידי בית המשפט.

לאחר שאושר הסכם הגירושין, יוענק לו תוקף של פסק דין  המחייב את הצדדים. ההסכם יהא בר תוקף, גם כלפי צדדים אשר חזרו לחיות ביחד.

  צרו קשר עם המשרד

  הסכם גירושין בהסכמה

  כל הליך גירושין, בין אם הוא מתברר בפני בית הדין הרבני, בית המשפט לענייני משפחה או תמהיל כלשהו בין בתי ערכאות אלה, מסתיים בחתימה על הסכם גירושין. רק לאחר שהסכם כזה נערך ונחתם ניתן להמשיך ולקבל גט מן הרבנות. הסכם גירושין בהסכמה, כאשר הדבר אפשרי, מבטיח הליך גירושין פשוט יותר, מהיר וקל לכל המעורבים (בני הזוג כמו גם ילדיהם).
  לעתים קרובות כאשר מדובר בהסכם גירושין בהסכמה יכולים שני הצדדים לשכור שירותיו של עורך דין אחד וכך לחסוך בהוצאות. פעמים אחרות כל צד מיוצג על ידי עורך דין מטעמו אך שיתוף פעולה בין הצדדים מאפשר ניסוח הסכם גירושים בהסכמה, כל זאת בתנאי שעורכי הדין משכילים לנצל את ההזדמנות ונזהרים מלעורר מחלוקות ועימותים שיהוו מכשול.

  ניתן לעתור לביטול/ שינוי הסכם גירושין בהתקיים אחד משני המצבים:

  • המסלול הראשון  – כאשר הביטול/שינוי ההסכם הינו בהסכמת שני הצדדים, שאז הביטול /התיקון יעשה בכתב ויובא לאישור ביהמ"ש. יובהר כי אין תוקף לתיקון /ביטול ההסכם בהעדר אישור בית משפט.
  • המסלול השני – ביטול/שינוי ההסכם בהעדר הסכמה בין הצדדים, וזאת מכוח רצון אחד הצדדים בלבד.
   במקרה זה על הצד המעוניין בביטול/שינוי ההסכם להוכיח כי קמה לו אחת העילות לביטול החוזה הקבועה בחוק החוזיים, היינו בגין הפרת ההסכם, טעות, הטעיה, כפיה, תרמית ועושק.
   אין זה משנה אם זהו הסכם גירושין בהסכמה או כזה שנחתם בתום הליך ארוך ומתיש, הדרך לביטול או שינוי ההסכם היא דומה.

  סוגיית מזונות ילדים הינה סוגיה שאף אם נקבעו לגביה הסכמות בהסכם גירושין, הרי שתמיד ניתן יהיה לעתור לערכאות ולדון בנושא זה, שכן הלכה פסוקה קובעת כי קטינים אינם כבולים בהסכם אשר נערך בין הוריהם גם אם ההסכם אושר ע"י ביהמ"ש. כל עוד ביהמ"ש לא קיים דיון נפרד בעניינם של הקטינים, בחן את צורכיהם ופסק את מזונותיהם ,  הקטינים רשאים להגיש תביעה עצמאית למזונותיהם ללא צורך הוכחת שינוי נסיבות מהותי במצבם. את התביעה יכולים הקטינים להגיש באמצעות אימם בהיותה אפוטרופוס של הקטינים ו/או באמצעות כל ידיד קרוב (בן משפחה אחר, חבר של המשפחה ועוד)  ואין הם כפופים ו/או כבולים להסכמות אשר נערכו בין הוריהם.

  בעבר נהגו אבות/בעלים להבטיח כי הקטינים לא יגישו כנגדם תביעה עצמאית וזאת באמצעות הוספת סעיף שיפוי בהסכם, במסגרתו כבלו את האם וקבעו כי כל תביעה של הילדים לתשלום מזונות מעבר לסכום המוסכם בהסכם, יהא על האם לשפות את האב בגין אותו סכום, ובכך האם שלא חפצה לשלם מכיסה לאב, נכנעה, והקטינים נמנעו מלהגיש תביעה עצמאית כאמור.
  מאז אמצע שנות ה 90 , קבע בית המשפט העליון כי סעיף השיפוי אינו חוקי ולכן הורה על ביטולו והוצאתו מהסכמי גירושין.

  עורך דין לענייני משפחה רן רייכמן – ניסיון של אלפי תיקים ולקוחות – 0777277964