ידועים בציבור
ידועים בציבור

מושג הידועים בציבור התפתח עד מאוד בשנים האחרונות, עד כי בשנים האחרונות אנו רואים מגמה המאפשרת כניסה קלה ומהירה יותר להגדרה של ידועים בציבור.

ידועים בציבור הינם בני זוג אשר חיים תחת קורת גג אחת ומנהלים משק בית משותף תוך קיום יסוד של יחסי אישות.

חשוב לציין כי כל מקרה ייבחן לגופו על ידי בתי המשפט וכוונת בני הזוג הסובייקטיבית, היינו באם בניה"ז ראו עצמם אם לאו כידועים בציבור  – היא זו אשר תכריע.

על בן הזוג הטוען כי מערכת היחסים בין בני הזוג עונה להגדרת הידועים בציבור, להוכיח התקיימותם של התנאים המקדימים: חיי משפחה תחת קורת גג משותפת לרבות קיום חיי אישות, וקיומו של משק בית משותף המתבטא בתרומה של שני בני הזוג למשק הבית.

לאחרונה בית המשפט העליון ביסס לידועה בציבור את הזכות למזונות כאשר נקבע כי החיים המשותפים כידועים בציבור, מקימה מערכת של זכויות וחובות מתוך "הסכמה מכללא" והתחייבות הנובעת מהסתמכות הצדדים האחד על רעהו. בסופו של יום, התנהלות הצדדים בחיים המשותפים בפועל, היא זו אשר תכריע לעניין השיתוף ברכוש ו/או לעניין הזכות למזונות.

מרבית בניה"ז החיים כידועים בציבור חיים יחדיו מבלי שדאגו לערוך ביניהם הסכם של "חיים משותפים" המסדיר את מערכת הזכויות והחובות של הצדדים ואת מצבם המשפטי. אין הדבר שולל מכל אחד מבניה"ז לטעון לזכויות המגיעות לו מכוח מעמדו כידועה בציבור ,וזאת מכוח "הסכם מכללא" אשר נכרת בין הצדדים ובהתנהגותם אשר נגזר הן מהסכם בין הצדדים, והן כחלק מחופש ההתקשרות המוכר בדין הכללי. היום מערכת היחסים בין בני זוג, גבר ואישה או כל סוג אחר, לרבות זוגות חד מיניים, מקימה לכאורה מערכת של הסכמה והתחייבות.

המשטר הרכושי

ידועים בציבור אינם מצויים תחת מרותו של חוק יחסי ממון וחל עליהם משטר רכושי של הלכת השיתוף ,אותו משטר אשר חל לגבי בניה"ז שנישאו לפני 1.1.74. , משמעות הלכת השיתוף היא כי כל אשר  נצבר במהלך חיי הצדדים  במאמץ משותף , הינו רכוש משותף מבלי משים לאופן רישום הזכויות.

על הטוען/נת לשיתוף להוכיח תחילה כי אכן מדובר בידועים בציבור. משביססנו את מעמד בניה"ז כידועים בציבור מתקיימת לגביהם חזקת שיתוף, והנטל על הטוען להפרדה רכושית להוכיח כי לא נתקיים בין הצדדים שיתוף רכושי.

מזונות לידועה בציבור

אישה ידועה בציבור אף תהא זכאית למזונות מבן זוגה הידוע בציבור, וזאת אם תוכיח כי הייתה כוונה של בן זוגה לתמוך, באם תמך בה בפועל במהלך החיים המשותפים, ובאם נוצרה תלות כלכלית של האישה בבן זוגה.

יובהר כי זכויותיה של ידועה בציבור ,בשונה מזכויותיה של אישה נשואה כתוצאה ממוסד הנישואין, לא מוסדרות בחקיקה, אלא היא פרי פסיקה של בית המשפט העליון. בית המשפט העליון ביסס את זכותה של האישה הידועה בציבור ,למזונות על הדין הכללי-חוזי-חוקתי.  בהיבט החוקתי נקבע, כי הדעת אינה סובלת אפלייתה של ידועה בציבור ביחס לאישה נשואה ,כאשר הנסיבות מעידות על חיי שותפות מלאים של בני הזוג כבכל זוג נשוי אם לא מעבר לכך.

בית המשפט הקיש מדיני החוזים וקבע, כי בני הזוג המבקשים לחיות יחדיו חיים משותפים הקימו הלכה למעשה את זכותה של האישה למזונותיה. בין הצדדים בנסיבות אלו קיים "חוזה מכללא", כזה המשתמע מהתנהגות הצדדים אשר חיים תחת קורת גג אחת ועושים מאמץ משותף בכלכלת משק ביתם.

בית המשפט העליון אף קבע כי שלילת סטאטוס הנישואין אינה שוללת זכויות אזרחיות, אלא יש להן קיום עצמאי. כך מחייהם המשותפים של שני בני זוג, בהתחקות אחר אומד דעתם, תוך הפעלת שיקולי הגינות ובחינת תום הלב של הצדדים, ניתן להסיק כי הצדדים בחרו לחיות כזוג לכל דבר ועניין, דבר המקים לאישה את זכותה למזונות מכוחו של חוזה משתמע המוחל בין הצדדים.

מזונות לידועה בציבור לתקופה קצובה

דמי המזונות לידועה בציבור יכול ויפסקו כדמי מזונות "משקמים" כסכום חד פעמי ו/או בתשלומים עיתיים, על מנת לסייע לידועה בציבור עקב הליך הפרידה לשקם את מצבה הכלכלי. בכל מקרה המזונות המשקמים, בניגוד לאישה נשואה הזכאית למזונות עד לגירושין, ישולמו לידועה בציבור לתקופה קצובה אשר תקבע ע"י ביהמ"ש.

ראוי לציין כי לידועה בציבור בהתאם לדין ולהלכה הפסוקה אף זכות למזונות מן העיזבון של בן הזוג הידוע בציבור לאחר פטירתו.

יש להדגיש כי כל מקרה ייבחן לגופו בהתאם לנסיבות הספציפיות, ובית המשפט יפעיל את שיקול דעתו בכל מקרה ומקרה.

עורך דין משפחה רן רייכמן – ניסיון של אלפי תיקים ולקוחות – 03-7524213