ENGAGEMENT הכלל בתביעות מזונות הינו כי מזונות נפסקים מיום הגשת התביעה ואילך.

מה לגבי הוצאות שהיו לאם הקטינים עוד טרם הגשת התביעה ?

הכלל הוא כי החזר הוצאות העבר של הקטינים, הינה עילתה של האם בלבד ושל ילדיהם הקטינים של הצדדים הגם שהוצאות אלו שימשו אותם. לכן, לא יתבקש סעד של מזונות העבר במסגרת תביעה עצמאית של הילדים למזונותיהם אף אם הוגשה התביעה בשמם על ידי האם.

אישה המבקשת לתבוע את הוצאות העבר המהווים את ההוצאות אשר שימשו את הקטינים בטרם הוגשה התביעה, ראוי אם תציין זאת כבר בהזדמנות הראשונה שתהא לה ולעומת הסעד המתבקש, כן לאזכר נושא זה אף במסגרת תביעת מזונות הקטינים. במידה והצדדים נשואים תוכל לעלות הטענה כאילו האישה מחלה לבעל בעבור נושא זה. לעומת זאת במצב שהצדדים אינם נשואים יש לבחון את העיתוי בו הוגשה התביעה ובדומה לטענת ההתיישנות, יש בשיהוי משום מחילה של האישה לבעל עבור הוצאות עבר שהוציאה בגין צרכי הקטינים.

כן הבעל /האב יכול לעלות טענת הגנה לפיה בחיים משותפים של שני בני הזוג האם כאילו השלימה עם המצב, דבר המהווה הסכמה וויתור על הכספים בתקופה זו.

עורך דין משפחה רן רייכמן – ניסיון של אלפי תיקים ולקוחות – 03-7524213