ENGAGEMENT לפני "פתיחת תיק" בבית הדין הרבני, או הגשת תביעה בביהמ"ש לענייני משפחה, על האישה/הגבר לבדוק מהן ההשלכות לגבי הכתובה ויש לכך השלכות רבות ולא פשוטות. מרבית האנשים אינם יודעים כלל מה הסכום הנקוב בכתובתם, ואינם רואים כלל בכתובה זכות השווה כסף ודבר זה עלול לעיתים להוביל לטעויות קשות בתכנון האסטרטגי של הגירושין ולאובדן ממון רב.

באמצעות ייעוץ משפטי חכם  ע"י עו"ד אשר מתמחה  בתחום דיני המשפחה, ניתן במקרים רבים, להגיע לתוצאות הרצויות לאישה/לגבר ביחס לכתובה, חשוב לאישה לדעת כי קיימים כללי אצבע המגדילים סיכוייה לזכות בכתובה . כמו כן – קיימים כללים  לבעל כיצד לכתוב כתובה באופן כזה  אשר לא יוציא אותו בשן ועיין וחסר כל.

מהי כתובה?

הכתובה הינה למעשה מסמך עליו חותם הבעל בטרם טקס הנישואין ובו מפורטות התחייבות הבעל כלפי האישה. הבעל חותם על הכתובה בנוכחות שני עדים וזאת עוד בטרם החופה.

מלבד התחייבותו הכללית של הבעל לזון את אשתו – מזונות, הוא מתחייב בכתובה לשלם לאישה שלושה סכומים: עיקר כתובה, נדוניה ותוספת נדוניה בעת הגירושין או בעת מותו.

למעשה המדובר בשיק שעל הבעל לפרוע לאישה במקרה והוא חפץ להתגרש ואין לו עילת גירושין כנגדה.

המטרה בכתובה היא "שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה". היינו, שהבעל לא ימהר לגרש את אשתו – שכן עם הגירושין יודע הוא  כי יאלץ לשלם את הסכומים האמורים בכתובה.

קיים פסק דין של ביה"ד הרבני הגדול אשר הגביל את גובה הכתובה עד לסך של 120,000 ₪ גם אם כתוב בה יותר, וזאת לאור התופעה השכיחה כי גברים רבים נהגו לפני שנים להתחייב בכתובה לסכומים גדולים ביותר של מאות אלפי ₪ עד  לכדי מיליון ₪, ולעת הגירושין מצאו עצמם חסרי כל לאור התחייבותם כאמור, שכן האישה "נגסה" מחלקם ברכוש המשותף באמצעות הכתובה.

ע"פ המשפט העברי, מלבד הזכויות הממוניות אותן גובה האישה באמצעות הכתובה, אין האישה זכאית לממון נוסף. אולם כיום חוק יחסי ממון מעניק לאישה מחצית משווי כלל נכסי בני הזוג, למעט הנכסים  אשר הוצאו במפורש משווי נכסי בני הזוג.

כלומר ,על האישה לדעת כי באמצעות הכתובה היא זכאית לעקל את חלקו של הבעל ברכוש המשותף ובכך להשיג מעבר למחצית ברכוש המגיע לה עפ"י חוק.

כמו כן על האישה לדעת כי באם קמה לבעל עילה המחייבת אותה בגט , היא מפסידה את כתובתה ותוספת הכתובה. לכן במקרים בהם סכום הכתובה הוא גבוה, ראוי כי האישה תשמר בהתנהגותה על מנת למקסם את תנאיה והישגיה הרכושיים. מנגד , באם ידוע לבעל על התנהגות מופקרת של האישה , טוב יעשה באם יצטייד בראיות, ובכך יביא לביטול זכאותה בכתובה.

למשרדנו ניסיון עתיר בפיתוח אסטרטגיות ייחודיות להבטחת קבלה וגביית הכתובה מתוך הרכוש המשותף.

עורך דין משפחה רן רייכמן – ניסיון של אלפי תיקים ולקוחות – 03-7524213