[vc_row][vc_column][vc_column_text]במקרה בו למצער חווה אדם אלימות מצד בן משפחתו, בהתאם לחוק למניעת אלימות במשפחה, רשאי הנפגע לפנות בבקשה לקבלת צו הגנה כנגד הפוגע ,לבית המשפט לענייני משפחה, לבית משפט השלום או לבית הדין הרבני, אשר נמצאים באזור מגוריו של העותר לצו.

צו ההגנה יכול לאסור על הפוגע להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו הנפגע, או לאסור על הפוגע להימצא במרחק מסוים ממנו, להטריד אותו ,או לפעול בכל דרך המונעת או מקשה על הנפגע שימוש בנכס המשמש אותו כדין .

צו ההגנה נועד ליתן סעד זמני – כתרופה מיידית, כדי למנוע איום מיידי מפני אלימות במשפחה, באמצעותו ביהמ"ש/ביה"ד היכול להרחיק את הפוגע אשר נקט באלימות במי מבני המשפחה המותקפים, מכוח החוק למניעת אלימות במשפחה.[/vc_column_text]

  צרו קשר עם המשרד

  [vc_column_text]חוק למניעת אלימות במשפחה קובע שלושה תנאים בהם ייעתר בית המשפט לבקשת מתן הצו.  המכנה המשותף לכל אחד מהמקרים שיקימו עילה למבקש צו ההגנה ,הוא העיתוי בו מוגשת הבקשה לבית המשפט.

  נדרש, כי אירוע האלימות יתרחש בסמוך למועד בו פנה העותר לצו הגנה לבית המשפט, דהיינו, "להכות בברזל בעודו חם", ולהימנע מפנייה לבית המשפט  זמן רב לאחר אירוע האלימות, שכן קיים חשש כי השיהוי ישמיט את העילה העומדת בבסיס הפנייה לבית המשפט.

  בכל מקרה המדובר בצו קצוב בזמן  עד 3 חודשים ,כאשר בנסיבות מיוחדות ביהמ"ש יוכל להאריך הצו ב – 3 חודשים נוספים ועד לתקופה כוללת של שנה, ולא מעבר לכך. צו החורג משנה הוא בלתי חוקי ולכן בטל!

   

  בית המשפט רשאי ליתן צו הגנה נגד אדם בהתקיים אחד מן התנאים הבאים:

  בדרך כלל בקשה למתן צו הגנה תידון במעמד צד אחד. תיקון לחוק למניעת אלימות במשפחה בשנת תשס"ז קבע, כי בית המשפט לא ידחה בקשה למתן צו הגנה, אלא לאחר שנתן למבקש ו/או ב"כ להשמיע טענותיו בפניו. באם נעתר בית המשפט לבקשה וניתן צו כמבוקש ייקבע מועד לדיון במעמד שני הצדדים בתוך פרק זמן של עד 7 ימים מיום קיומו של הדיון במעמד צד אחד.

  על אף האמור, התנאי השלישי מקים עילה למתן צו הגנה רק במעמד שני הצדדים.

  בשנים האחרונות ניכרת מגמה להכיר אף בהתעללות והתעמרות נפשית כאלימות לכל דבר ועניין ,המזכה את הנפגע להוציא צו הגנה מפני אלימות זו של הפוגע.

  עורך דין משפחה רן רייכמן – ניסיון של אלפי תיקים ולקוחות – 03-7524213[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]