מזונות הם תשלום שחל במשפחות שבהן שני בני הזוג נפרדו. במסגרת תשלום זה, חייב אחד מבני הזוג (לרוב מדובר בגבר) להשתתף בכלכלת הילדים הנמצאים אצל בן הזוג האחר, ולעתים גם בהשתתפות בכלכלת בן הזוג האחר. החבות בתשלום מזונות חלה עקב גירושין, פרידה הקודמת לגירושין וגם כאשר בני הזוג אינם נשואים, אך הם הורים לילדים משותפים.

לרוב אנו שומעים על שני סוגים של תשלום מזונות – מזונות ילדים ומזונות אישה, והם המוכרים וה'קלאסיים' יותר, אך בתחום המזונות ישנם תשלומים מסוגים אחרים.

הסמכות לדון במזונות קטינים – אף לביה"ד הרבני

בעבר גישת ביהמ"ש העליון היתה כי ביה"ד הרבניים לעולם אינם יכולים לדון במזונות קטינים, ולפיכך עניין זה אינו נמנה ב"מירוץ הסמכויות". כפועל יוצא מכך, לאישה לא היה חשש כי הבעל יוכל להקדים הגשת מזונות הקטינים לתביעתו לגירושין, ובכך להפקיד הסמכות בענייני מזונות הקטינים לביהמ"ש.

לאחרונה בשורה של פסקי דין שניתנו ע"י ביהמ"ש נאמרה אמרה המבטאת גישה שונה, לפיה אין מניעה כי ביה"ד ידונו במזונות קטינים שנכרכו כדין לתביעה שהוגשה מטעם האב לגירושין.
נוכח השינוי בגישת ביהמ"ש העליון כמוסבר לעיל, החלו ביה"ד הרבניים ליטול את הסמכות לדון במזונות קטינים, ובשורה ארוכה של פס"ד הלכה ונשכחה התפיסה ע"י ביה"ד כי לביה"ד הרבני סמכות לדון במזונות קטינים שנכרכו ע"י אב כדין לתביעת גירושין.

התוצאה: ביה"ד נוטלים היום הסמכות לדון במזונות קטינים. מצב זה הגביר עוד יותר את " מרוץ הסמכויות" בין ביהמ"ש לביה"ד הרבניים. כאשר האם תמהר עתה עוד יותר לפתוח תביעותיה בביהמ"ש לענייני משפחה מתוך חשש כי הבעל יקדים אותה, ונקנה סמכות לדון במזונות הקטינים לביה"ד הרבני.

סוגי תשלומים נוספים עליהם תוכלו לקרוא כאן

כשם שיש להבחין לעניין מזונות אישה בין מזונות לאישה יהודיה לבין מזונות לאישה שאינה יהודייה, כך יש אבחנה גם בעניין מזונות הילדים. מקור החיוב של אב במזונות ילדיו הנו ההלכה היהודית.

"מזונות משקמים לידועה בציבור" "מזונות-משקמים-לידועה-בציבור מקובל לחשוב שחובת המזונות בין בני זוג מתייחסת לבני זוג נשואים בלבד, שכן חובת המזונות בכלל הנה חובה הנובעת מהדין האישי הקובע כי אישה נשואה זכאית למזונות מבעלה. אולם לא כך הדבר.

תוקף החיוב במזונות האישה הנו עד הגט, אלא באם מתקיימות הנסיבות הקבועות בהלכה הפוטרות את הבעל מהחובה לשאת במזונות האישה (למשל במקרה בו האישה בוגדת) כפי שיפורטו להלן.

שלב המזונות הזמניים הוא שלב ביניים בעתירה למזונות, בו מנסה ביהמ"ש לאמוד את השתכרות הצדדים ומבקש לעמוד על גודל המצוקה בה נמצאים אותה שעה המבקשים = הזכאים למזונות.

הכלל הוא כי החזר הוצאות העבר של הקטינים, הנה עילתה של האם בלבד ושל ילדיהם הקטינים של הצדדים הגם שהוצאות אלו שימשו אותם. לכן, לא יתבקש סעד של מזונות העבר במסגרת תביעה עצמאית של הילדים למזונותיהם אף אם הוגשה התביעה בשמם על ידי האם.