ENGAGEMENT ע"פ ההלכה היהודית, אישה יהודיה הנשואה לגבר יהודי כאשר לצד נישואיה מתעברת מגבר אחר שאינו בעלה – הילד הנולד יחשב כממזר.

ילד אשר נולד לאב שנשא בחיי אשתו את אחותה או קיים עמה יחסי אישות ייחשב ממזר. רוצה לומר: ילד הנו ממזר רק אם הקשר בין הוריו היה עבירה בבחינת ערווה ממן התורה.

המועד הקובע הוא מועד ההתעברות, היינו באם במועד ההתעברות האישה הייתה נשואה אם לאו – ולא במועד הלידה!

יש להדגיש כי ילד אשר נולד להורים שאינם נשואים והם פנויים (רווקים, גרושים, אלמנים) – ילד זה אינו ילד ממזר. גם ילד שנולד לאישה פנויה כאשר אבי הילד נשוי – איננו ממזר. לעומת זאת ילד אשר נולד לפנויים והם לא נישאו מאחר ועל פי הדין לא יכלו להינשא ולו היו נישאים היו אלו נישואיי איסור (כמו כהן וגרושה) – הנו ממזר.

ההשלכות וההגבלות המוטלות על ילדים ממזרים:

עורך דין משפחה רן רייכמן – ניסיון של אלפי תיקים ולקוחות – 03-7524213