ENGAGEMENT כאשר מי מבני הזוג חפץ להתגרש ואילו הצד האחר אינו מעוניין בגירושין – אין הסכמה בין הצדדים לגירושין. במקרה זה, על בן הזוג החפץ בגירושין, להוכיח כי קיימת לו עילת גירושין המוכרת בדיני ישראל ובהלכה היהודית כנגד הצד האחר.

בהתאם להלכת בתי הדין הרבניים, עילות של "חוסר התאמה" או  מאיסה סתמית אחד בשני , אינן מהוות עילות גירושין מספקות לפיהן אחד מבני הזוג יחוייב במתן גט למשנהו.

בתי הדין הרבניים הן הערכאות להן הסמכות הבלעדית לדון בנושא נישואין וגירושין של בני זוג יהודים.

עילות הגירושין המוכרות בדין העברי כאשר הבעל רוצה להתגרש

נהוג לחלק את עילות הגירושין לשתיים:

עילות גירושין אובייקטיביות: מצב ממנו נפגע אחד מבני הזוג.

 1. במידה והתגלה כי לאישה  מומים שונים ומחלות ,כגון מחלת נפש אשר התפרצה בעקבות הריון ולידה ,או פגם באיבר מינה- עילה זו תבוסס רק במידה והבעל לא ידע אודות מומים אלו טרם הנישואין.
 2. במידה ו- 10 שנים מיום הנישואין, האישה לא ילדה ילדים כתוצאה מעקרותה.

עילות גירושין סובייקטיביות: מצב הנובע מהתנהגותו של בן זוג.

 1. כאשר האישה גוררת את בעלה לעבור על דת משה. דבר זה יכול להתבטא למשל, כאשר היא מקיימת איתו יחסים בתקופת נידה או מאכילה אותו באוכל לא כשר ללא ידיעתו וכד'. יוער כי בעל אשר אינו שומר כשרות לא יוכל לעשות שימוש בעילה זו.
 2. כאשר האישה עוברת על הדת היהודית, למשל: נוהגת בפריצות, מעליבה או מקללת את הבעל. יודגש, כי אין די במעשים בודדים כדי לבסס עילת גירושין מספקת, אלא אם כן המדובר בהתנהגות מתמשכת מתוך כוונה רעה.
 3. כאשר האישה קיימה יחסי מין עם גבר אחר חוץ מבעלה -קרי, זנתה תחת בעלה. במקרה כזה האישה אסורה על בעלה ועל בועלה והיא מפסידה בהליך הגירושין את כתובתה, את תוספת כתובתה וכן את זכאותה – אם הייתה כזו, למזונות מבעלה. יודגש  כי עילה זו, מצריכה הוכחות מוצקות.
 4. מעשה כיעור של האישה – אין צורך להוכיח בגידה פיסית של האישה. ביה"ד מסתפק אף במעשה כיעור של האישה על מנת לבסס כנגדה עילת גירושין. מעשה כיעור= התנהגות מינית לא נאותה של האישה. למשל, כאשר רואים כי אישה הסתגרה לבד עם גבר זר בחדר ולא יצאו מהחדר כמה שעות וכד'.

עילות הגירושין המוכרות בדין העברי כאשר האישה רוצה להתגרש:

עילות גירושין אובייקטיביות: מצב ממנו נפגע אחד מבני הזוג.

 1. במידה והתגלה כי לבעל מומים אשר מונעים ממנו לקיים חיי אישות. אולם, במידה ומומים אלו היו קיימים עוד טרם הנישואין, יהיה על האישה להוכיח כי לא ידעה על כך עוד מלפני הנישואין.
 2. במידה והבעל עקר ולא יכול להביא ילדים לעולם. אולם, אם לאישה יש ילדים מגבר אחר, אז עילה זו לא תיחשב לה כעילה מספקת לגירושין.
 3. במידה והבעל לא יכול לקיים יחסי אישות עם אישתו בשל בעיית אין אונות. עילה זו תהא מספיקה אפילו אם יש לאישה ילדים מאותו בעל ו/או מגבר אחר.

עילות גירושין סובייקטיביות: מצב הנובע מהתנהגותו של בן זוג.

 1. אחד החיובים העיקריים של גבר הוא "עונתה של אשתו",  היינו לקיים עימה יחסי אישות בתדירות מסויימת. במידה והבעל מסרב לקיים יחסי מין עם אישתו הוא יחשב למורד והאישה תהא זכאית לדרוש ממנו גט פיטורין.
 2. במידה והבעל מתעלל באישתו לרבות העלבות, אלימות, קללות, מכות ובגידות, תהא האישה זכאית לגט.
 3. במידה והבעל מסרב לתת מזונות לאישתו, אזי תהא האישה זכאית לגט.

בעזרת ייעוץ משפטי חכם, ניתן  לעשות שימוש נכון בעילות הגירושין כך למשל כדאי ורצוי לכלול כמה שיותר עילות גירושין בכתב תביעת גירושין,המוגשת ע"י מי מהצדדים כדי שאם אחת תידחה ע"י ביה"ד, יוותרו האחרות.

עורך דין משפחה רן רייכמן – ניסיון של אלפי תיקים ולקוחות – 03-7524213