ENGAGEMENT המדינה, בהיותה כריבון וכרגולטור, אינה מתירה להינשא בתחומיה בנישואין אזרחיים. הדרך היחידה אותה מכיר המחוקק הינם נישואים כדמו"י = כדת משה בישראל ע"פ ההלכה היהודית.

זוגות אשר בכ"ז מעוניינים להינשא זל"ז בנישואים אזרחיים, יכולים לעשות כן בחו"ל. זוגות רבים עושים זאת בקפריסין או בפרגוואי.

קיים הליך בו בן זוג אחד נשאר בארץ והאחר טס לפרגוואי, על מנת לסדר את הנישואין, ונעזר בעו"ד בישראל לצורך סידור המסמכים.

קיימים 3 סוגים של נישואין אזרחיים:

בני זוג אשר נישאו נישואים אזרחיים בחו"ל רשאים לפנות למשרד הפנים עם תעודת הנישואין, ולבקש לרשמם כנשואים, ועל משרדי הפנים לעשות כן, בני הזוג יתפסו כנשואים לכל דבר ועניין בפני רשויות המדינה.

בעבר לאשה אשר נישאה נישואין אזרחיים לא הועמדה זכות אוטומטית לתבוע מזונות מבעלה אולם בפסיקה חדשנית של בית המשפט העליון נפסק כי ניתן לחייב את הגבר במזונות אישה מכח דיני החוזים, גם ללא קביעה בשאלת הסטטוס של בני הזוג, קרי גם במקרים של נישואים ארחיים בחו"ל.

נישואין אזרחיים – התרת נישואין אזרחיים

נישואים אזרחיים אשר נעשו תוך בחירה ורצון להינשא שלא כדת משה וישראל – למרות שבני הזוג יכולים להינשא כדת וכדין, נחשבים כנשואים אומנם אך בניגוד להלכה. לפיכך, במקרה זה, אין צורך בגט הניתן מידי הבעל לאישה וניתן להתיר הנישואין על ידי מתן פסק דין לגירושין. עמדת בתי הדין הרבניים לעניין התרת נישואים קובעת כי גם אם צורת הנישואים לא נעשתה כדת משה וישראל, יש ליתן גט לחומרא, על מנת שלא יהיה ספק שהצדדים נותרו נשואים.

עורך דין משפחה רן רייכמן – ניסיון של אלפי תיקים ולקוחות – 03-7524213